PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. ALLMÄNT

1.1 Inledning

1.1.1 Din integritet är viktig för oss på Akustikmiljö  i Falkenberg AB och vår ägare Götessons Industri AB (”Götessons”) och vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna policy, under var och ett av avsnitten 2 - 5 informerar vi dig om vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Under avsnitt 6 informerar vi dig vidare om vilka rättigheter du har och under avsnitt 7 om hur du kommer i kontakt med oss vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling.

1.1.2 Du har ingen skyldighet att lämna dina personuppgifter till oss. Om du avstår från att lämna personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig vårt utbud av produkter och tjänster, behandla din ansökan om jobb eller skicka nyhetsbrev och inbjudningar till dig.

1.2 Personuppgiftsansvarig

1.2.1 Det svenska företaget Götessons Industri AB (”Götessons”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Götessons Industri AB
Rönnåsgatan 5 A, 523 38 Ulricehamn

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556287-5251
Auktoriserad representant: Karl Emil Johansson

1.3 Var dina uppgifter lagras

1.3.1 De uppgifter vi samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

1.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter

1.4.1 Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål. Dina uppgifter kan vidare komma att delas med Götessons som äger Akustikmiljö i Falkenberg AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

2 KUND, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

2.1 Inledning

2.1.1 Om du är kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 2.

2.2 Vilka personuppgifter vi behandlar

2.2.1 Personuppgifter vi behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgift som rör hälsa eller sexualliv).

2.3 Hur personuppgifterna samlas in

2.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

2.4 Ändamål och rättslig grund

2.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas för att Götessons har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att hantera relationerna med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

2.4.2 Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive kund, leverantör och samarbetspartner och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

2.5 Vem som har tillgång till dina uppgifter

2.5.1 Vi delar dina personuppgifter med de speditörer vi använder för att leverera dina varor. Uppgifterna kan vidare komma att lämnas ut till Link Mobility Support för att kunna göra SMS-utskick vid mässor, Ungapped i syfte att kunna göra e-postutskick samt till webhotellet R3 som behandlar registreringar via vår hemsida.

2.6 Hur länge personuppgifterna lagras

2.6.1 Vi lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge kund-, leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Vi raderar normalt uppgifterna inom tre månader efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört. Under förutsättning att du inte motsätter dig det kan personuppgifter som exempelvis namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick dock komma att lagras efter tremånadersperioden i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. I den mån du motsätter dig den fortsatta lagringen kommer ovanstående uppgifter att raderas. Dina personuppgifter kommer alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

3 POTENTIELL KUND, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

3.1 Inledning

3.1.1 Om du är potentiell kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt.

3.2 Vilka personuppgifter vi behandlar

3.2.1 Personuppgifter vi behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande i mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgift som rör hälsa eller sexualliv).

3.3 Hur personuppgifterna samlas in

3.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, kund, leverantör, samarbetspartner, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

3.4 Ändamål och rättslig grund

3.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, behålla och utveckla relationen med dig som potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller med potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner du är kontaktperson hos och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra produkter och tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att etablera, behålla och utveckla relationerna med potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.

3.5 Vem som har tillgång till dina uppgifter

3.5.1 Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Link Mobility Support för att kunna göra SMS-utskick vid mässor, Ungapped i syfte att kunna göra e-postutskick samt till webhotellet R3 som behandlar registreringar via vår hemsida.

3.6 Hur länge personuppgifterna lagras

3.6.1 Personuppgifterna kan komma att lagras tills du motsätter dig det, varvid de raderas.

4 PERSONUPPGIFTER MED ANKTYTNING TILL MÄSSOR, EVENT, NYHETSBREV M.M.

4.1 Inledning

4.1.1 När du genom vår webbplats, våra sociala medier eller på annat sätt anmäler intresse för våra event, nyhetsbrev och andra utskick eller anmäler dig till event kommer vi samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 4.

4.2 Vilka personuppgifter vi behandlar

4.2.1 De personuppgifter vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande på event samt, om det gäller ett event med mat, särskilda önskemål om mat.

4.3 Hur personuppgifterna samlas in

4.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vår webbplats, våra sociala medier, i samband med att du besöker vår monter på mässa eller på annat sätt.

4.4 Ändamål och rättslig grund

4.4.1 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera utskick av inbjudningar till event och av nyhetsbrev och andra utskick till dig. Behandling sker med stöd i vårt berättigade intresse av att genomföra utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.

4.4.2 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera (inklusive att ordna mat efter önskemål) genomförandet av event med dig som deltagare. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse av att administrera genomförandet av eventet med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.

4.5 Vem som har tillgång till dina uppgifter

4.5.1 Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Link Mobility Support för att kunna göra SMS-utskick vid mässor, Ungapped i syfte att kunna göra e-postutskick samt till webhotellet R3 som behandlar registreringar via vår hemsida. Personuppgifterna kan också delas genom namnbricka du erbjuds bära under event eller deltagarförteckning på eventet.

4.6 Hur länge personuppgifterna lagras

4.6.1 Uppgift kring önskemål om mat raderas så snart aktuellt event genomförts. I övrigt kan personuppgifterna komma att lagras till dess du avregistrerar dig för utskick om våra event, nyhetsbrev och andra utskick, varvid de raderas.

5 REKRYTERING

5.1 Inledning

5.1.1 När du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos oss kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med detta avsnitt 5.

5.2 Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

5.2.1 Vi registrerar de uppgifter och den information du ger oss i samband med din ansökan till oss. Det omfattar även information som vi får i samband med din ansökan som t.ex. ditt CV, följebrev eller referenser från tidigare arbetsgivare.

5.3 Ändamål och rättslig grund

5.3.1 Dina uppgifter kommer att användas i syfte att bedöma din ansökan, kontrollera dina referenser och verifiera dina uppgifter. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att ge svar på din ansökan och för eventuell kallelse till intervju. När du skickar in en ansökan eller intresseanmälan till oss godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i en rekryteringsprocess.

5.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter

5.4.1 Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringsförfarandet. Uppgifterna kan även komma att delas med vårt dotterbolag Akustikmiljö i Falkenberg AB.

5.5 Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

5.5.1 Personuppgifterna kan komma att lagras under den tid rekryteringsprocessen pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan vi komma att lagra personuppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättsliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet.

6 DINA RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till tillgång

6.1.1 Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi lagrat om dig. Götessons ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Götessons komma att ta ut en administrationsavgift.

6.2 Rätt till dataportabilitet

6.2.1 Varje gång Götessons behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss och gäller så långt det är tekniskt möjligt för oss att tillmötesgå din begäran.

6.3 Rätt till rättelse

6.3.1 Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto på vår kundportal kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto.

6.4 Rätt till radering

6.4.1 Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

6.5 Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning

6.5.1 Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Vi upphör då med behandlingen såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till behandling som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

6.6 Din rätt att neka till direktmarknadsföring

6.6.1 Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att kontakta Götessons.

6.7 Rätt till begränsning

6.7.1 Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

6.8 Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

6.8.1 Om du anser att Götessons behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7 KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 0321-68 77 28 eller e-post på info@gotessons.se.

8 ÄNDRINGAR AV POLICYN

8.1 Vi kan behöva uppdatera vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.