Hållbarhet hos Akustikmiljö

EcoSUND® för bättre miljö och säkerhet

EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter. EcoSUND är tillverkad av återvunnen PET.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet är ett brett begrepp. För de allra flesta handlar det nog om miljön runt omkring oss, det vill säga vår planet och den natur och de resurser som finns här. För oss på Akustikmiljö är just tillståndet för vår planet en viktigt orsak till att vi arbetar mot en mer hållbar verksamhet – men hållbarhet för oss är också större än så.

Vår verksamhet handlar om att skapa bättre och mer hållbara arbetsmiljöer för våra kunder och anställda, där människor ska kunna må och prestera bra under en lång tid.

Det här är vår hållbarhetsdeklaration – en förklaring av vad hållbarhet innebär för oss och vad det får för konsekvenser för de som arbetar med oss. Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken för en bättre värld, en bättre arbetsmiljö och samtidigt driva mer hållbara affärer.

Hållbarhet börjar inifrån

Arbetet mot en mer hållbar verksamhet drivs inte av en person. Precis som det krävs en organisation och ett stort internt engagemang för att lyckas med personalfrågor eller nå visioner kopplade till resultat så gäller detsamma för hållbarhet. För att lyckas med att skapa ett hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör och som kan fungera som ett gott exempel utåt måste arbetet börja inifrån.

ALLA INKLUDERADE FÖR ATT LYCKAS

På Akustikmiljö strävar vi efter att i stort som smått inkludera hela företaget och ta del av den kunskap och de idéer som varje enskild medarbetare sitter på. På så sätt säkerställer vi också att de insatser och förbättringar som görs andas Akustikmiljö fullt ut och ökar chanserna till att de verkligen implementeras i vardagen. Med veckovisa förbättringsmöten på varje avdelning och en tydlig struktur för hur förslagen tas vidare ser vi till att alla medarbetare inkluderas och att samtliga förslag följs upp.

ECOSUND

EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön och vår natur. EcoSUND® är tillverkad av 50% återvunnen PET. EcoSUND® är godkänd i enlighet med Öco-Tex Standard 100.
Inga emissioner: EcoSUND® är helt fri från lim/bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.
Inga farliga fibrer: EcoSUND® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

ETT GOTT EXEMPEL

Att vara trovärdig är viktigt för alla verksamheter. Vårt mål är att skapa en bättre arbetsmiljö för våra kunder, vilket kräver att vi också har en bra arbetsmiljö internt. Detsamma gäller för vårt hållbarhetsarbete, där vi alltid eftersträvar att ligga steget före för att nå de krav och mål som vi sätter utåt.

Vissa saker kan vi kräva, framför allt från kunder och leverantörer. Men allra helst vill vi att vårt arbete ska fungera som ett gott exempel och det gör vi genom att tänka hållbarhet hela vägen – från val av leverantörer, material och transporter till vilka bilar vi kör och vilka energikällor vi väljer.

I Falkenberg använder vi enbart förnyelsebar el samt utvinner energi/värme från produktionen för att värma upp våra lokaler. Allt spill i produktionen återvinns och används till energi (värme).

”Vi vill lämna en bättre planet efter oss”

Anledningen till vårt hållbarhetsarbete är enkel – vår planet är inte längre i samma skick som den en gång var. Även om vi är en liten kugge i stort hjul vill vi göra vår del för framtida generationer. Det vi också upptäckt längs vägen är att hållbarhet inte bara bidrar till en bättre miljö, utan också till ekonomiska fördelar för oss och våra samarbetspartners, framför allt när marknaden ställer allt högre krav på hållbarhet.

MILJÖARBETET IDAG

Världen har slit- och slängmani. Även om arbetsplatsinredning inte byts ut i samma hastighet som akustikprodukter så förekommer detta även ute på arbetsplatserna och möblerna används inte sällan långt kortare än sin egentliga livslängd. En stor del i vårt arbete utgörs därför av att hela tiden utvecklas och hitta nya strategier för hur våra produkter ska få användas under en längre innan de byts ut. Här handlar det om att blicka framåt och förutspå vad som kommer hända på marknaden framöver, så att vi inte bara möter upp mot de trender som är starka just nu utan även de som väntas bli stora. Då är det viktigt att titta på arbetsplatsen i stort, eftersom den digitala utvecklingen kan ha minst lika stor betydelse som färger och material.

MATERIAL

Att de största utmaningarna också innebär de största möjligheterna må låta som en klyscha, men i vårt fall är det tydligt att det faktiskt stämmer. Genom att effektivisera och förbättra våra material gör vi inte bara miljömässig vinning utan kan också minska kostnaderna. Vårt eget material EcoSund består av 50 % återvunnet material via PET-flaskor.

EXEMPEL: LÅNGA LEVERANTÖRSSAMARBETEN

För att säkerställa att vi arbetar hållbart hela vägen jobbar vi med långa, tajta leverantörssamarbeten. På så sätt har vi hela tiden bra kontroll och kontakt kring miljöfrågor och kan också vara på tårna när det kommer till lagförändringar och certifieringar. Med hjälp av långa samarbeten som hela tiden utvecklas har vi också kunnat fokusera på färre leverantörer, vilket innebär färre och effektivare transporter när många produkter levereras från samma ställe. Genom att arbeta på det här sättet kan vi dessutom säkerställa att allting fungerar som det ska och att de produkter som når slutkund uppfyller våra krav och levereras i tid.

CERTIFIERINGAR HOS AKUSTIKMILJÖ:

En helhetslösning för en hållbar ljudmiljö

Att designa för kreativa arbetsmiljöer handlar till stor del om att skapa arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Vi lever idag i en värld där många upplever stor press och stress, där vi är övertygade om att ljudmiljön spelar stor roll för att kunna få till en förändring.

LJUDMILJÖ FÖR TRIVSEL OCH FRAMGÅNG

Gemensamt för alla verksamheter är att man vill nå någon typ av framgång, även om denna kan definieras och mätas på olika sätt. Vi är övertygade om att miljöer som främjar trivsel och kreativitet spelar en stor roll i detta. Våra produkter utvecklas därför alltid med användaren i fokus, för att skapa miljöer där man mår bra och som en följd också kan prestera på topp. En investering i bra arbetsplatser är inte bara en vinst för den enskilda medarbetaren, utan för verksamheten i stort.

ANSVARSFULLA PRODUKTER

Att ta ansvar för miljön betyder också att vi behöver skapa ansvarsfulla produkter. I design och material har vi alltid detta med oss. För att hela tiden ha bra kontroll över de material som väljs driver vi täta samarbeten med våra leverantörer. Även vid specialanpassningar och särskilda önskemål från kund försöker vi alltid rekommendera material som vi vet lever upp till våra krav.

Vi försöker alltid tänka smart när vi produktutvecklar. Funktionen är alltid a och o och designen ska förstärka funktionen. I vår strävan mot att hålla nere antalet leverantörer och därmed också antalet transporter försöker vi utgå från de material som finns tillgängliga i befintliga samarbeten. Hur kan vi justera designen och fortsätta använda samma miljövänliga och funktionella material?

Genom att hålla nere produktfloran behåller vi kontrollen över våra produkter, och ställer vår kreativa förmåga på prov genom att skapa nya lösningar utan att det ska få effekter på miljö och utsläpp.

En hållbar affär för alla

Att arbeta hållbart är inte bara en vinst för oss på Akustikmiljö. Med bra materialval, effektivare transporter och högt ställda krav drar vi vårt strå till stacken för att skapa en bättre planet för alla, där vi skapar mer med färre resurser. Det vi också sett är att det här sättet att arbeta gett många ekonomiska fördelar som gynnar hela kedjan.

TRYGG OCH ANSVARSFULL PARTNER

Det ska kännas bra i magen att jobba med Akustikmiljö. Därför arbetar vi med långa leverantörssamarbeten och noggranna kontroller av material och producenter. De flesta av våra leverantörer är hemmahörande i Sverige, och de leverantörer som är belägna i andra länder kontrolleras genom CSR-revisioner eller kontinuerliga besök där dessa viktiga frågor diskuteras.

Som ansvarsfull partner lägger vi också stort fokus på att det ska gå snabbt och enkelt att beställa från oss. Leveranssäkerhet och snabb kundservice kan vara avgörande för våra kunders framgång och är därför något vi aldrig ruckar på. Vi finns med hela vägen från idé till materialval och slutmontering.

VÄXA TILLSAMMANS

I en kedja där alla parter är lönsamma trivs vi bäst. Där vet vi att vi alltid har våra noggrant utvalda leverantörer med oss och att det vi levererar ut till kund når upp till alla krav samt når fram i tid. Vårt mål är därför att växa tillsammans med våra samarbetspartners, för att skapa trygghet såväl för oss som för våra kunder.

Möte på distans sparar på miljön

Genom att införa distansmötesteknik på våra kontor och showroom runtom i landet gör att vi drar ned på utsläppet från våra tjänsteresor.

Vi erbjuder våra leverantörer, kunder och anställda att istället för att resa kan man använda videokonferens eller telefon- och webbaserade möten.

Idag har vi videokonferens på vårt huvudkontor i Falkenberg, Götessons kontor i Ulricehamn samt i vårt gemensamma showroom i Stockholm.